ติดต่อ

หากท่านต้องการแจ้งข่าวสาร เช่น การแจ้งสถานที่ท่องเที่ยว แหล่ง อาหาร หรืออื่น ๆ ที่น่าสนใจ หรือต้องการแจ้งเพื่อแก้ไขข้อมูล สามารถทำได้โดยการกรอกข้อมูล

ดังข้างล่างนี้

สำนักงานเทศบาลนครตรัง

103 ถ.วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  92000

โทร  075-218017


Ratsada

139 ถ.วิเศษกุล ต. ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง  92000

โทร  075-221212-5


มหาวิยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ตรัง

คณะผู้จัดทำ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายวัฒนพล ชุมเพชร

นางสาวศุภลักษณ์ ขวัญทองยิ้ม

นายวิทูรย์ คงผล

นางสาวกิ่งดาว เกาะสมัน

และนักศึกษา ผู้รวบรวมข้อมูลและถ่ายภาพ