เป็นหนึ่งในยี่สิบโบราณสถานของจังหวัดตรัง ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 เล่มที่ 116 ตอนพิเศษที่ 17 ง  มีพื้นที่ 3 งาน 58 ตารางวาอุโบสถวัดจอมไตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2485

วัดจอมไตร

พระตำหนักโปร่งฤทัย เป็น1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง สร้างขึ้นที่โตนใหญ่บริเวณน้ำตกเขาช่อง ซึ่งเป็นต้นกำเนิด"กาแฟเขาช่อง" 

 

วัดมงคลสถาน สร้างขึ้นเมื่อ ปีพุทธศักราช 2449 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2483ภายในอุโบสถมีลักษณะทางสถาปัตยกรรมแบบสมัยก่อน

ตำหนักโปร่งฤทัย

วัดมงคลสถาน

สถานีรถไฟกันตัง

วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

ภูเขาหลักจันทร์

สถานีรถไฟกันตัง ตั้งอยู่บนถนนหน้าค่าย ตำบลกันตังอำเภอกันตังจังหวัดตรังเป็นสถานีรถไฟสุดทางของทางรถไฟสายใต้ฝั่งทะเอันดามัน สถานีรถไฟกันตัง เปิดใช้อย่างเป็นทางการ 

เดิมชื่อวัดกันตัง สร้างเป็นวัดคู่เมืองกันตัง เมื่อพ.ศ. 2436 ในครั้งที่ย้ายเมืองจาก ต.ควนธานี มากันตัง ต่อมาพ.ศ. 2455 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส 
ภูเขาหลักจันทร์  เป็นโบราณสถานของ ตรัง 1 ใน 20 แห่ง  อายุราว 3,000-4,000    ปีมาแล้ว ยุคก่อนประวัติศาสตร์ สมัยยุคหินใหม่ถ้ำภูเขาหลักจันแห่งนี้บนเพิงผาสูง

วัดกะพังสุรินทร์

ภูเขาชุมทอง

วัดนิคมประทีป

วัดนิคมประทีป อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เดิมชื่อวัดโคกหล่อ อุโบสถเก่าแก่เป็นสถาปัตยกรรมช่างฝีมือท้องถิ่นดูแข็งแรง และสง่างาม พระประธานแห่งวัดนิคมประทีป เป็นพระพุทธรูปที่

วัดกะพังสุรินทร์   เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรัง  ภายในวัดมีพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน หลังคาหน้าจั่วต่างๆ ระดับสองชั้น โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน  
วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่เขตแดนระหว่างอำเภอเมืองตรัง กับอำเภอห้วยยอด รวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงได้ด้วย 

 

สโมสรข้าราชการจังหวัดตรังและ OTOP

ตัวอาคารอยู่ในผังรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตัวอาคารมีโครงสร้างเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กด้านหน้าทางเข้าทำเป็นซุ้มคลุมบันไดที่ยื่นออกมาผนังอาคารมีหน้าต่างติดกันโดยรอบ เป็นหน้าต่างเปิดบานคู่  

Ratsada

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจวนผู้ว่าฯ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไม่ทราบข้อมูลการก่อตั้งที่แน่นอน แต่สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้หลังจากพระบาท 

โบสถ์คริสต์เก่าแก่ อายุเกือบร้อยปี ที่คริสตจักรตรัง มีอักษรจารึกไว้เหนือบันไดทางเข้าข้างหน้าว่า “วิหารคริสตศาสนา สร้าง ค.ศ. 1915” แต่เดิมนั้นหอระฆัง

คริสตจักรตรัง

สวนสาธารณะควนตำหนักจันทร์ เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจและท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ซึ่งมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ ตั้งอยู่บริเวณถนนป่าไม้ อันเป็นส่วนหนึ่งของป่าสงวน

ตำหนักจันทร์

โบราณสถาน