วัดจอมไตร

Ratsada

       เป็นหนึ่งในยี่สิบโบราณสถานของจังหวัดตรัง ประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2542 เล่มที่ 116 ตอนพิเศษที่ 17 มีพื้นที่ 3 งาน 58 ตารางวา อุโบสถวัดจอมไตรสร้างเมื่อ พ.ศ. 2485เป็นสถาปัตยกรรมฝีมือช่างท้องถิ่น โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้าง 13 เมตร ยาว 18 เมตร หลังคา 3 ชั้น เครื่องบนเป็นไม้ทั้งหมด
      ต่อมาตัวอุโบสถทรุดโทรมไปมาก กรมศิลปากรจึงบูรณะโดยรักษารูปแบบเดิมไว้ทุกประการ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย ใน พ.ศ. 2555วัดแห่งนี้ก่อตั้งขึ้นประมาณ พ.ศ. 2393 เดิมชาวบ้านเรียกว่า “วัดเจาะ” ตามชื่อบ้าน ในอุโบสถมีพระพุทธรูป ชื่อ “พระพุทธจอมไตร” สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2488 ขนาดหน้าตักกว้าง 3 ศอก 4 นิ้ว สูง 4 ศอก 6 นิ้ว และเป็นพระพุทธรูปที่ทำพิธีหล่อด้วยโลหะองค์แรกของจังหวัดตรังพระราชสารโสภณ (วิศิษฐ์ อธิปญฺโญ) เจ้าอาวาส ดำรงตำแหน่งเจ้าคณะจังหวัดตรัง พ.ศ. 2549จนกระทั่งมรณภาพ เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2552

       56 หมู่7 ตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง 921702

ที่ตั้ง