Ratsada

บ้านนายชวน

       ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่าย รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ได้พยายามพัฒนาชีวิตให้แก่ “ผู้พิการทางสายตา” หรือ “คนตาบอด” มากมายหลากหลายแนวทาง เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้ผู้พิการเหล่านี้ ซึ่งการส่งเสริมให้คนตาบอดมีอาชีพ โดยเฉพาะในอาชีพ “หมอนวดแผนไทย” ก็เป็นแนวทางหนึ่งที่น่าสนใจ ทั้งนี้ ไม่เพียงแต่จะช่วยทำให้ผู้พิการเหล่านี้ มีอาชีพ เลี้ยงตัวเองได้ ก็ยังช่วยสร้างความเชื่อมั่น เพิ่มความภูมิใจในชีวิตให้แก่ผู้พิการตาบอดเหล่านี้อีกด้วย
     ด้วยคุณบุญสรร บุญจันทร์ (หมอพันธ์) นายกสมาคมคนตาบอดจังหวัดตรัง ได้เปิดเผยว่า สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรัง ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองทุนส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) เพื่อช่วยเหลือคนพิการ (ตาบอด) ฝึกฝนวิชาชีพ (นวดแผนไทย) คนละ 300 ชั่วโมง เพื่อที่จะไม่เป็นภาระของสังคมและสามารถเลี้ยงชีพตนเองได้ โดยขณะนี้ สมาคมคนตาบอดจังหวัดตรัง ได้ทำการเปิดสอนฝึกฝนวิชาชีพ (นวดแผนไทย) แก่คนพิการ (ตาบอด) โดยคุณบุญสรร บุญจันทร์ (หมอพันธ์) นายกสมาคมฯ เป็นผู้ฝึกสอนด้วยตนเองทุกขั้นตอน ไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น