Ratsada

ที่ผ่านมามีความพยายามจากหลายฝ่าย รวมถึงองค์กรต่าง ๆ ที่ได้พยายามพัฒนาชีวิตให้แก่ “ผู้พิการทางสายตา” หรือ “คนตาบอด” มากมายหลากหลายแนวทาง

หมอนวดคนตาบอด

 "ต้นยางพารา" ต้นแรกของประเทศไทยเป็นต้นยาง ที่พระยา รัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดีเดินทางไปดูงานในประเทศมลายู  เห็นชาวมลายูปลูกยางกันมีผลดีมาก 

โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่ชาวไทยภาคใต้มีความเชื่อว่าเกิดจากอำนาจหรือการกระทำของสิ่งนอกเหนือ ธรรมชาติ ในกรณีนี้หมายถึง “ครูหมอมโนห์รา” 

โรงพยาบาลตรังชาตะ

ครูหมอโนราห์

เชิงสุขภาพ