Ratsada

ศูนย์โอทอป(OTOP)

       ศูนย์กลางจำหน่าย OTOP จังหวัดตรัง เป็นความคิดริเริ่มของ นายชวน หลีกภัย ในการจัดตั้งโอท็อปในจังหวัดตรัง ต่อมาผู้ว่าราชการจังหวัด ได้นำโครงการความร่วมมือเศรษฐกิจ 3 ฝ่าย (อินโดนีเซีย-มาเลเซีย –ไทย )เสนอ และมีการประชุมเพื่อหาจังหวัดที่มีความพร้อมในการเปิดศูนย์จำหน่ายสินค้า ซึ่งจังหวัดตรังได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมของ 3 ประเทศ ปัจจุบันมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปทั่วประเทศ รวมถึง สินค้าประเทศอินโดนีเซีย-มาเลเซีย ด้วยาราชการจังหวัด
     ที่ตั้ง ถนนพระราม 6 อำเภอเมือง จังหวัดตรัง 92000 โทรศัพท์ 075-218356 วัน-เวลา ที่เปิดทำการ เปิดบริการทุกวัน 10.00-19.00 น

ความเป็นมา