ภูเขาชุมทอง

Ratsada

      วัดภูเขาทอง ตั้งอยู่เขตแดนระหว่างอำเภอเมืองตรัง กับอำเภอห้วยยอด รวมทั้งยังเป็นเส้นทางที่ออกไปสู่จังหวัดนครศรีธรรมราช และจังหวัดพัทลุงได้ด้วย พื้นที่ตั้งของวัดแห่งนี้เป็นเชิงเขารอบล้อมด้วยสวนยางพารา และบ้านเรือนของชาวบ้าน ภายในวัด เป็นที่ประดิษฐานของพระนอนทรงเครื่องโนรา เป็นพระพุทธรูปโบราณปางปรินิพพาน สร้างสมัยศรีวิชัย ลักษณะเด่นคือ พระเศียรทรงเทริดโนราตามศิลปะของภาคใต้ โดยเชื่อกันว่า เทริดเป็นเครื่องประดับที่ศักดิ์สิทธิ์และเป็นของสูง กรมศิลปากรจดทะเบียเป็นโบราณสถาน ในปัจจุบันวัดภูเขาทองเป็นศูนย์กลางของการฝึกอบรมกรรมฐานให้แก่บุคลากรระดับต่างๆเช่น การอบรมข้าราชการ หน่วยงานต่างๆ ตลอดจนการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อนซึ่งมีการบวชกันทุกๆปี นอกจากนี้ยังมีการบวชเนกขัมมะ ของนักศึกษานักเรียน และประชาชนทั่วไป

      หมู่ 1 ตําบลนํ้าผุด อําเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92170

ที่ตั้ง