Ratsada

ครูหมอโนราห์

       โรคหรืออาการเจ็บป่วยที่ชาวไทยภาคใต้มีความเชื่อว่าเกิดจากอำนาจหรือการกระทำของสิ่งนอกเหนือ ธรรมชาติ ในกรณีนี้หมายถึง “ครูหมอมโนห์รา” (ครูหมอมโนห์ราถือเป็นบรรพบุรุษของมโนห์รา สามารถรำมโนห์ราได้ คนไทยทางภาคใต้ส่วนใหญ่มีบรรพบุรุษเป็นมโนห์รา เพราะเชื่อว่าเป็นศิลปะชั้นสูง มีต้นกำเนิดมาจากกษัตริย์
     คนที่จะรำมโนห์ราได้จึงหมายถึงเป็���คนที่มีบุญญาบารมี ดังนั้นในอดีตคนส่วนใหญ่จึงมีการหัดรำมโนห์รากัน โดยเหตุนี้ทำให้คนไทยทางภาคใต้มักมีเชื้อสายของมโนห์รา) ซึ่งการจะหายขาดได้นั้นต้องได้รับการยินยอมจากครูหมอมโนห์ราก่อน เมื่อผู้ใดเกิดการเจ็บป่วยหรือมีอาการที่เชื่อว่าครูหมอมโนห์ราเป็นผู้กระทำ ก็จะมีพิธีกรรมเฉพาะสำหรับการเยียวยารักษาหรือแก้ไขภาวะการเจ็บป่วยนั้น โดยผู้ป่วยหรือญาติผู้ป่วยสามารถติดต่อครูหมอผู้กระทำโดยผ่านร่างทรงเพื่อให้ครูหมอยินยอมและยกโทษให้ โรคหรืออาการเจ็บป่วยนั้นมีลักษณะเฉพาะตามความเชื่อ ซึ่งชาวไทยทางภาคใต้ได้ให้ความหมายของโรคหรืออาการนั้นว่า “โนราย่าง”

ความเป็นมา