Ratsada

วงเวียนพะยูน

       วงเวียนพะยูนตรังตั้งอยู่ที่ถนนพัทลุงบริเวณทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ เป็นวงเวียนน้ำพุขนาดใหญ่ 4 ชั้น โดยแต่ละชั้นเป็นเรื่องราวของวรรณคดีไทย โดยชั้นบนสุดเป็นรูปพรานบุญจับกินรีจากเรื่องพระสุธนมโนราห์ ชั้นรองลงมาเป็นรูปนางเงือกจากเรื่องพระอภัยมณี ถัดลงมาอีกก็เป็นม้านิลมังกรจากเรื่องพระอภัยมณีและชั้นล่างเป็นรูปปลาพะยูน ซึ่งเป็นสัตว์อนุรักษ์ประจำจังหวัดตรัง

       ถนนตรัง-พัทลุงทางขึ้นจวนผู้ว่าฯ