ศาลหลักเมืองตรัง ตั้งอยู่ริมถนนสายตรัง-กันตัง ต.ควนธานี อ.กันตัง ถือเป็นศูนย์
รวมจิตใจ และเคารพบูชาของชาวจังหวัด
ตรัง เนื่องจากบริเวณนี้ในอดีต เป็นที่ตั้งของ
เมืองในสมัยแรก...

ศาลหลักเมือง

ศาลเจ้าท่ามก๋งเยี่ย หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าโรงพระท่ามกงเยี่ย นับเป็นศูนย์รวมจิตใจของพี่น้องชาวเมืองตรัง ซึ่งเป็นสิ่งที่ชาวตรังส่วนใหญ่ให้ความเคารพและนับถืออย่างสูง...

ศาลเจ้าพ่อเสือ ตั้งอยู่ในตัวเมืองตรัง โดยองค์

เจ้าพ่อเสือจะเด่นในเรื่องธุรกิจการค้า ช่วยเหลือ

ลูกหลานในเรื่องโรคภัยไข้เจ็บสะเดาะเคราะห์

เสริมดวงชะตาให้โชคลาภแก่ลูกหลาน...

ศาลเจ้าท่ามกงเยี้ย

ศาลเจ้าพ่อเสือ

ศาลเจ้าพ่อหมื่นราม

ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย

เจ้าเเม่กวนอิมหนองยวน

ศาลเจ้าพ่อหมื่นรามตั้งอยู่บน ถนนรัษฏา ในเขตเทศบาลนครตรัง องค์เทพประจำศาลเจ้า เป็นผู้ประทานพรให้การทำกิจการค้าเจริญรุ่งเรือง จึงส่งผลให้ผู้มีจิตศรัทธาเจ้าพ่อหมื่นรามเป็นจำนวนมาก...

ศาลเจ้ากิวอ๋องเอี่ย   ถือเป็นศาลเจ้าที่ใหญ่ และเก่าที่สุดของจังหวัดตรังผู้คนโดยทั่วไปมักจะเรียกกันว่า “กิวอ๋อง” หรือ “กิวอ๋องเอี๋ย” ตั้งอยู่บนถนนท่ากลาง ในเขตเทศบาลตรัง บนเนื้อที่ประมาณ 8 ไร่เศษ...

องค์พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร (เจ้าแม่กวนอิม) ตั้งอยู่บนเขาหนองยวน เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธ์ ที่ชาวบ้านแวะเวียนมาสักการะบูชาอยู่เสมอ เพราะที่นี่ใช้เป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม และชมความงามของทัศนียภาพรอบๆเมืองตรังได้อย่างชัดเจน... 

Ratsada

เชิงวัฒนธรรม

ศาลเจ้ากิวอ๋องไต่เต่

ศาลเจ้าเก่าแก่ในอำเภอห้วยยอด ประกอบด้วยศาลเจ้ากิงอ๋องไต่เต่ เเละศาลเจ้าเเม่กวนอิม เป็นที่เคารพสักการะบูชาของชาวอำเภออห้วยยอด

มาเเต่โบราณ...