วัดนิคมประทีป

Ratsada

       วัดนิคมประทีป อำเภอเมือง จังหวัดตรัง เดิมชื่อวัดโคกหล่อ อุโบสถเก่าแก่เป็นสถาปัตยกรรมช่างฝีมือท้องถิ่นดูแข็งแรง และสง่างาม พระประธานแห่งวัดนิคมประทีป เป็นพระพุทธรูปที่ชาวบ้านนับถือเรื่องความศักดิ์สิทธิ์ ประดิษฐานบนฐานชุกชีสูง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของภาคใต้ มีขนาดหน้าตักกว่า 1 เมตร สูง 1 เมตร 40 เซนติเมตร เมื่อ 70 กว่าปีก่อน พุทธบริษัทช่วยกันบริจาคทองเหลือง เพื่อหล่อองค์พระ นอกจากพระประธานซึ่งเป็นพระสำริดแล้ว มีพระพุทธรูปปูนปั้นปางขัดสมาธิอายุนับ 100 ปี ประดิษฐานอยู่ในอุโบสถวัดนิคมประทีปด้วย ที่วัดนิคมประทีปจังหวัดตรัง พุทธศาสนิกชนมากราบไหว้ขอพระโดยไม่แก้บน แต่มักบูชาด้วยดอกไม้ธูปเทียนุบัน

       สร้างเมื่อ พ.ศ.2423 ได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาเมื่อ 10 พฤศจิกายน 2457 เดิมชื่อ “วัดโคกหล่อ” พื้นที่ตั้งวัดเป็นที่ราบลุ่ม มีหมู่บ้าน ลำคลอง ที่นา บ้านเรือนของประชาชน ศาสนสถานประกอบด้วย อุโบสถคอนกรีตเสริมเหล็กหลังคา 3 ชั้น ทรงไทยภาคใต้ เจ้าอาวาสรูปแรกคือ พระสงฆ์ ปัจจุบันมี พระครูอดุล คุณาธาร เป็นเจ้าอาวาสและดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอปะเหลียน

ก่อตั้งเมื่อ