Ratsada

เขื่อนท่างิ้ว

สถานที่ตั้ง

หัวเขื่อนคลองท่างิ้ว ตั้งอยู่บน คลองท่างิ้ว ในเขตตําบล คลองท่างิ้ว อําเภอห้วยยอด  จังหวัดตรัง

กิจกรรมที่สามารถทำได้

- เที่ยวชมธรรมชาติบริเวณรอบๆอ่างเก็บน้ำ
- ถ่ายภาพ

วันเวลาเปิดทำการ

เปิดทุกวัน

    ที่มาของโครงการสร้างอ่างเก็บน้ำมาจากราษฎรตําบลท่างิ้ว ตําบลหนองช้างแล่น และตําบลห้วยนาง ได้มีหนังสือของพระราชทานสร้างอ่างเก็บน้ำและ ระบบส่งน้ำ เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2532 ต่อมาสํานักราชเลขาธิการได้มีหนังสือที่ รล 0005/3231 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2533 แจ้งกรม ฯ ว่าได้นําความกราบบังคมทูลพระกรุณาทราบฝ่าละอองธุลีพระบาทแล้วโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้รับโครงการอ่างเก็บน้ำคลองท่างิ้วไว้เป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ อ่างเก็บน้ำท่างิ้ว ใช้ระยะเวลาก่อสร้าง 7 ปี (2537 – 2543) ขนาดความจุ 20.40 ล้านลูกบาศก์เมตร


         โดยมีวัตถุประสงค์การสร้างคือ

  • ​​​เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ ต้นน้ำบริเวณหุบเขาควนหินแก้ว เหนือน้ำตกหลาด่าน สําหรับเป็นแหล่งน้ำต้นทุนไว้ทําการเกษตรกรรม
  • เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำ สําหรับการอุปโภค – บริโภค ในฤดูแล้งหรือ
  • เพื่อยกฐานะความเป็นอยู่ของราษฎรในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการ ฯ ให้ดีขึ้นโดยการสนับสนุนแหล่งน้ำ ซึ่งเป็นปัจจัยพื้นฐานของผลผลิตทางด้านการเกษตรกรรม อุตสาหกรรมท่องเที่ยว
  • เพื่อเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้ต้นน้ำ
  • เพื่อเป็นแหล่งน้ำดินสําหรับการประปาของอําเภอห้วยยอดในอนาคต