วัดกะพังสุรินทร์

Ratsada

       วัดกะพังสุรินทร์ เป็นวัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองตรัง ภายในวัดมีพระอุโบสถ ซึ่งเป็นสถาปัตยกรรมท้องถิ่นภาคใต้ เสาไม้ฝาก่ออิฐถือปูน หลังคาหน้าจั่วต่างๆ ระดับสองชั้น โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2542 เป็นพระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดสามัญ เป็นสถานที่เปิดสอนพระปริยัติธรรมทั้งแผนกบาลี และนักธรรม ศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ ศูนย์อบรมอุบาสกอุบาสิกาในวันธรรมสวนะและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา เป็นศูนย์รวมของพุทธศาสนิกชน ทั้งในจังหวัดตรังและจังหวัดใกล้เคียงในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ มาตั้งแต่อดีต ดังเช่นวันสารทเดือนสิบ วันปีใหม่ วันสงกรานต์ เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีพระอุโบสถเก่าแก่ที่สร้างขึ้น ตั้งแต่ พ.ศ.2480 ยังคงใช้งานอยู่ถึงปัจจุบันนี้ และยังคงได้รับการอนุรักษ์จากกรมศิลปากร โดยได้ขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถาน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ.2542

      เลขที่ 28 ถนนเวียนกะพัง ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง

ที่ตั้ง