Ratsada

หอนาฬิกาและถนนกินรี

       บริเวณสี่แยกหอนาฬิกา เดิมเป็นที่ตั้งหอกระจายข่าวของเทศบาลเมืองตรังครับ ที่มีโครงสร้างเป็นไม้ สร้างในสมัยของ นายทุ่น อ่อนสนิท เป็นนายกเทศมนตรี (ดำรงตำแหน่งสมัยที่ 3 ระหว่าง พ.ศ. 2483-2488) ชาวบ้านเรียกกันว่า "หอแหลงได้" เพราะเทศบาลจะถ่ายทอดข่าววิทยุกระจายเสียงเป็นประจำทั้งเช้าและเย็น คนทับเที่ยงถือเป็นที่ชุมชนฟังข่าวและวิจารณ์เหตุการณ์บ้านเมืองไปด้วยกัน ครั้นเมื่อถึง พ.ศ. 2504 เทศบาลสร้างหอนาฬิกาขึ้นแทน ความสูงวัดได้ 15 เมตร ���านปรับพื้นที่ต่างระดับ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6 เมตร ปี้อีกด้วย
     ต่อมา พ.ศ. 2539 ทางเทศบาลได้ติดตั้งระบบอักษรวิ่งด้วยคอมพิวเตอร์ ทำให้มีรูปทรงที่เปลี่ยนไปจากเดิม ปีพ.ศ.2548 เทศบาลได้ปรับปรุงอีกครั้งโดยถอดระบบอักษรวิ่งออก ทำให้หอนาฬิกากลับคืนสู่สภาพเดิมครับ(อ้างอิงจาก หนังสือแลหลังเมืองตรัง ของเทศบาลนครตรัง น.61)

ที่ตั้ง

       ใจกลางเมือง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง