Ratsada

เทศกาลไหว้พระจันทร์

 เทศกาลไหว้พระจันทร์ "ชาวทุ่งยาว" ชุมชนอันเก่าแก่แห่งหนึ่งของอำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง ได้อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่ ในช่วงระหว่าง พ.ศ.๒๔๕๕ - ๒๔๖๐ ซึ่งอยู่ในช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราช ที่มีพระมหาจักรพรรดิ์ หรือฮ่องเต้ ปกครอง เป็นระบอบสาธารณรัฐ ปกครองโดยประธานาธิบดี และยังเกิดเหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองด้วย จึงส่งผลให้ประชาชนจำนวนมาก หาลู่ทางอพยพหลบหนี เพื่อเสี่ยงโชคในแผ่นดินอื่น สำหรับบรรพชนของ "ชาวทุ่งยาว" กลุ่มแรกๆ ได้เดินทางมาขึ้นเรือที่ท่าเรือเกาะสุกร แหลมตะเสะ หาดสำราญ หยงสตาร์ และทุ่งหว้า ก่อนจะย้ายมาตั้งหลักแหล่งที่ "ตำบลทุ่งยาว" ในปัจจุบันนี้ คือ "ตระกูลโค้ว" หรือ "แซ่โค้ว ๑๐ คน" ซึ่งเดินทางมาจากตำบลปั๊กซัวเถา อำเภอโผวเล้ง จังหวัดแต้จิ๋ว มณฑลกวางตุ้ง ต่อมาจึงมีกลุ่มอื่นๆ เดินทางเข้ามาอาศัยอยู่ภายหลัง เช่น ตระกูลแซ่ตั้ง แซ่เอี้ยว แซ่เตียว แซ่เฮง แซ่ลิ้ม แซ่อึ้ง 
อย่างไรก็ตาม มีสิ่งหนึ่งที่ถือได้ว่า เป็นเอกลักษณ์ด้านประเพณีวัฒนธรรมอันโดดเด่น จนเป็นที่ยอมรับของชาวตรัง และสังคมทั่วไปในวงกว้าง ซึ่งก็คือ "ประเพณีไหว้พระจันทร์" หรือเรียกเป็นภาษาจีนว่า "ตงชิวโจ่ย" ที่ชาวไทยเชื้อสายจีนแต้จิ๋ว ได้ถือปฏิบัติสืบทอดกันมายาวนานกว่า ๑๐๐ ปีแล้ว อันจะตรงกับวันเพ็ญเดือนแปดตามปฏิทินของจีน โดยเฉพาะการที่ "ชาวทุ่งยาว" จะพร้อมใจกันจัดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ไว้หน้าบ้านเรือนของตนเอง หรือเรียงรายตลอดสองข้างทาง อย่างสวยงามและมีมนต์เสน่ห์ยิ่งนัก จนถือได้ว่าเป็นชุมชนเพียงแห่งเดียวของประเทศไทยในขณะนี้ ที่ยังคงยึดถือธรรมเนียมดังกล่าวนี้อย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการอนุรักษ์และสืบสาน "ประเพณีไหว้พระจันทร์" ให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อเป็นสื่อกลางให้ชาวไทยเชื้อสายจีนได้มาร่วมกันรำลึกถึงบรรพบุรุษ
​ "เทศบาลตำบลทุ่งยาว" จึงได้มีการจัดงานดังกล่าวนี้ขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยตลอดทั้ง ๕ วันจะมีกิจกรรมต่างๆ มากมาย เช่น การแสดงบนเวทีของเด็กและเยาวชนที่เป็นลูกหลานชาวทุ่งยาว การเดินขบวนพาเหรด การแข่งขันกิน "ขนมกุยช่าย" ซึ่งเป็นขนมขึ้นชื่อของตำบลทุ่งยาว รวมทั้งการจัดนิทรรศการเพื่อเผยแพร่วัฒนธรรมความเป็นมาของชุมชน โดยเฉพาะการประกวดธิดาไหว้พระจันทร์ และการประกวดโต๊ะไหว้พระจันทร์ ที่ถือเป็นธรรมเนียมปฏิบัติในวันไหว้พระจันทร์ และถือเป็นไฮไลต์ของงาน ซึ่งจะจัดให้มีการประกวดใน ๒ ประเภท คือ ประเภทสวยงาม และประเภทอนุรักษ์ศรัทธา ทั้งนี้ ชาวทุ่งยาวแต่ละบ้าน ก็จะมีการแข่งขันประดับประดาโต๊ะไหว้พระจันทร์ของตนเอง เพื่อให้ออกมาสวยงามวิจิตรตระการตา นอกจากนั้น ยังมีการออกร้านจำหน่ายอาหารจีนหลากรสแบบสูตรดั้งเดิม จากผู้ประกอบการร้านอาหารที่ขึ้นชื่ออีกจำนวนกว่า ๖๐ ร้านด้วย