วัดตรังคภูมิพุทธาวาส

Ratsada

      เดิมชื่อวัดกันตัง สร้างเป็นวัดคู่เมืองกันตัง เมื่อพ.ศ. 2436 ในครั้งที่ย้ายเมืองจาก ต.ควนธานี มากันตัง ต่อมา พ.ศ. 2455 สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ประทานชื่อให้ใหม่เป็นวัดตรังค���ูมิพุทธาวาสเมื่อคราวสร้างวัด พระยารัษฎาฯ ได้อัญเชิญพระพุทธรูปหินอ่อนจากพม่า มาเป็นพระประจำวัด ชาวบ้านเรียกว่าหลวงพ่อขาวต่อมามีการทาสีทองทับองค์พระ และเพิ่มพระเกตุมาลาเป็นรูปเปลวเพลิงแบบพระพุทธรูปของไทย ในปี พ.ศ. 2534 มีการปฏิสังขรณ์และขัดสีทองที่องค์พระกลับมาเป็นสีขาวของหินอ่อนดังเดิมวัดตรังคภูมิพุทธาวาสเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรูปหินอ่อนที่ อัญเชิญมาจากประเทศพม่า ตั้งแต่ครั้งสร้างเมืองกันตังและนับเป็นพระพุทธรูปหินอ่อนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของ จ. ตรัง

      308 บ้านกันตัง ตำบลกันตัง อำเภอกันตัง จังหวัดตรังตรัง

      รูปแบบสถาปัตยกรรมของวัดตรังคภูมิ เป็นผนังคอนกรีต หลังคาทรงจั่วลด ๒ ชั้น มีปีกหลังคายื่นคลุมรอบอุโบสถ มุงด้วยกระเบื้องดินเผา มีมุขทั้งด้านหน้าและด้านหลังเหนือผนังมีช่องระบายอากาศทำด้วยลูกกรงไม้ พระประธานในพระอุโบสถ เป็นหินอ่อนแกะสลัก หน้าตักกว้าง ๔๓ นิ้ว ปางมารวิชัย

ที่ตั้ง