Ratsada

สวนพฤษศาสตร์ทุ่งค่าย

       สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) แต่เดิมชื่อ สวนรุกขชาติทุ่งค่าย เริ่มจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2529 โดยกรมป่าไม้ ตามนโยบายของนายชวน หลีกภัย (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ) เพื่อเป็นอนุสรณ์สถานเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในพระราชพิธีรัชมังคลาภิเษก 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 และเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์ไม้ - สัตว์ป่า และเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจสำหรับประชาชนทั่วไป
      ต่อมาเมื่อปี พ.ศ. 2536 ได้พัฒนายกฐานะเป็น สวนพฤกษศาสตร์ และมี ศ.ดร.เต็ม สมิตินันท์ ผู้เชี่ยวชาญพฤกษศาสตร์ป่าไม้ เป็นประธาน จากนั้นในปี พ.ศ. 2546 มีการปรับปรุงระบบราชการ สวนพฤกษศาสตร์ภาคใต้ (ทุ่งค่าย) จังหวัดตรัง มาสังกัดสำนักบริหารจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ 20 กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม

      •บริการนำเดินศึกษาธรรมชาติเป็นหมู่คณะ
      • บริการสถานที่จัดประชุม อบรม สัมมนา
      • บริการบ้านพักรับรอง
      • บริการสถานที่เข้าค่ายพักแรม
      •สามารถเดินชมพรรณไม้ได้โดย สะพานเรือนยอดไม้ มี 6 หอคอย สูงจากพื้นดิน 18 เมตร

กิจกรรมที่ทำได้

       ทุกวัน เวลา 08.00-18.00 น *ไม่เสียค่าธรรมเนียมใดๆ ในการเข้าชม

วันเวลาที่เปิดทำการ