จวนผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง

Ratsada

       บ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดหรือจวนผู้ว่าฯ ตั้งอยู่ที่ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง ไม่ทราบข้อมูลการก่อตั้งที่แน่นอน แต่สามารถสรุปพอสังเขปได้ดังนี้หลังจากพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าฯ เสด็จฯ เมืองตรัง พ.ศ.๒๔๕๘ แล้ว พระยารัษฎานุประดิษฐ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตย้ายเมืองจากอำเภอกันตัง มาตั้งที่อำเภอบางรัก และได้ย้ายไปเมื่อวันที่ ๑ มกราคม ๒๔๕๘ จวนผู้ว่าจึงถูกสร้างขึ้นเมื่อย้ายเมืองมาที่อำเภอบางรักแล้ว ในตอนแรกใช้ตำหนักผ่อนกายเป็นศาลากลางชั่วคราว ชื่ออำเภอบางรักเปลี่ยนเป็นอำเภอทับเที่ยง ใน พ.ศ.๒๔๕๙ และเปลี่ยนเป็นอำเภอเมืองตรัง พ.ศ.๒๔๘๑

       เยี่ยมชม 1 ใน 20 โบราณสถานของจังหวัดตรัง

กิจกรรมที่สามารถทำได้

       เปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.

วัน-เวลาที่เปิดทำการ